I.    Bemutatkozás

A Karnak Kft. (székhely: 6721 Szeged, Brüsszeli krt. 10/A adószám: 10422360-2-06, cégjegyzékszám: 06 09 000565, a Szegedi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság által bejegyezve) elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. Társaságunk, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatás tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

A Karnak Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
•    2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)
•    2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
•    1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
•    2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.)
•    2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)
•    2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
Társaságunk az adatvédelem terén az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános  adatvédelmi rendelet) 2016/679 rendeletének rendelkezéseit az adatkezelés során minden körülmények között szem előtt tartja.
Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió és a hazai jogszabálynak megfelelő tájékoztatást.

II.    Adatkezelő

Az Ön adataival kapcsolatos adatkezelést a Karnak Kft. végzi.
Név: Karnak Kft.
Székhely: 6721 Szeged, Brüsszeli krt. 10/A
Cégjegyzékszám: 06 09 000565
A bejegyző bíróság megnevezése: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10422360-2-06
Telefonszám: +36 20 569 6515                                                                                             
Email cím: info@karnak.hu

III.    Adatvédelmi tisztviselő

Az adatvédelmi tisztviselővel bármikor kapcsolatba léphez az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Karnak Kft.
Ezzné Dr. Nyári Zsuzsa , ügyvezető                                                                                        
6721 Szeged, Brüsszeli krt. 10/A
telefon: +36 20 3837017                                                                                                       
Email cím: info@karnak.hu

IV.    Fogalmak

1.    érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2.    személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3.    hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
4.    tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
5.    adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
6.    adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése;
7.    adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
8.    nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
9.    adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
10.    adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
11.    adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
12.    adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
13.    adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
14.    adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;
15.    adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
16.    harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
17.    EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
18.    harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam
19.    adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

V.    Kezelt adatok köre, adatkezelés célja, jogcíme, időtartama

A Karnak Kft. részére minden adatszolgáltatás önkéntesen történik. Társaságunk kizárólag az üzleti kapcsolat fenntartása érdekében és ahhoz szükséges mértékben kér adatszolgáltatást, és ezen adatszolgáltatás csak kivételes esetben irányul személyes adatnak minősülő adatra. Az üzleti kapcsolattartást lehetővé tevő adatszolgáltatáson kívüli adatszolgáltatás teljesen önkéntes és a rendelkezésre bocsátása a személyes adat tulajdonosának felelőssége. A Karnak Kft. minden tőle telhetőt megtesz a tudomására jutott személyes adatok biztonsága érdekében, védi azokat a jogosulatlan hozzáférésektől, a nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisüléstől. A Karnak Kft. nem ad tájékoztatást a tudomására jutott személyes adatokról harmadik személyek részére, kivételt képeznek ez alól a jogszabályon alapuló hivatalos megkeresések. Az “Adatkezelési tájékoztató” egyes verziói közül mindenkor a holnapon megjelenített változat tekintendő hatályosnak.
Felhívjuk továbbá figyelmet arra is, hogy amennyiben az egyes szolgáltatások igénybevételéhez megjelölt személyes adatokat nem adja meg, akkor azokat nem tudja igénybe venni.


a)    Ügyfélkapcsolat, üzleti kapcsolat létesítése, annak fennállása alatt kezelt adatok

1.    Vásárlói adatok:

A kezelt adatok köre:    név, cím, adószám, e-mail cím, telefonszám, vásárlás napja, időpontja, helye, vásárolt termék megnevezése, mennyisége, ára, kiszállítás esetén a szállítási cím
Az adatkezelés jogalapja:    Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), szerződésen alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4) bekezdés, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
Az adatkezelés célja:    Az üzletünkben vagy a webáruházakban történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése
Az adatkezelés időtartama:    A vásárló adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. A számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük. Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük a kapcsolattartásra megadott adatot.
Kártyás vásárlás esetén a bankkártya és a kártyás fizetés tranzakció adatait az Erste Bank Hungary Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.Cégjegyzék helye és száma:Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,Cg. 01-10-041054)
valamint: Paypal, 2211 North First Street San Jose, California 95131, web: www.paypal.com

Adatfeldolgozás:    nincs
Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes

b)    Online tevékenység

1.    weboldal  használata
A kezelt adatok köre:    dátum, a honlap használatának időpontja, felhasználó eszközének és böngészőjének adatai, felhasználó számítógépének IP címe, földrajzi elhelyezkedése
Az adatkezelés jogalapja:    Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja)
Az adatkezelés célja:    a honlap látogatói adatainak figyelemmel kísérése, a honlap működésének biztosítása, visszaélések megakadályozása
Az adatkezelés időtartama:     honlap látogatói esetében egy hónap
Adattovábbítás jogalapja:    az Info tv. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján
Adatfeldolgozó:    nincs
Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes

2.   cookie kezelése
A kezelt adatok köre:    dátum, honlapra belépés időpontja
Az adatkezelés jogalapja:    Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja)
Az adatkezelés célja:    A honlapon sütik (cookies) kerülek elhelyezésre, ha visszaküld egy sütit, a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Ezekből látogatói adatokra és anonim statisztikák készítésére nyílik lehetőség.
Az alábbi cookie-k használhatók az oldalon:
–    funkcionális cookie: ez a süti segít a kívánt tartalom betöltésében,
–    feltétlenül szükséges cookie: Ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek az oldal működéséhez és fő funkcióihoz,
–    performance cookie: ezzel a sütivel időt takaríthat meg, mivel növeli az oldal betöltési sebességét,
–    ajánlat cookie: ezek a cookie-k teszik lehetővé, hogy akciós ajánlatokat jelenítsünk meg az Ön igényeihez igazítva,
–    harmadik fél cookie-k: a felhasználói élmény javítása érdekében harmadik fél által kezelt eszközöket alkalmazunk, úgy mint Facebook, Youtube és egyéb plug-inek. Ezekkel a plug-inekkel van lehetősége például tartalmat megosztani a közösségi hálón vagy extra anyagokat megtekinteni a szolgáltatásainkról.
Mivel a Karnak Kft. nem tudja a harmadik fél által elhelyezett cookie-kat sem blokkolni, sem befolyásolni, az adott szolgáltatás honlapján kaphat bővebb felvilágosítást az adott cookie-ról.
Az adatkezelés időtartama:     A munkamenet lezárultáig (a honlap elhagyásával megszűnik), illetve a felhasználó jogosult a cookie letiltására, törlésére is.
Adatfeldolgozó:    nincs
Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes


c)    Marketing tevékenységek

1.    Promóciók, aktivitások
A kezelt adatok köre:    név, cím, e-mail cím, telefonszám
Az adatkezelés jogalapja:    Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §
Az adatkezelés célja:    az aktuális akciókról, promóciókról, nyereményjátékokról történő értesítés az érintett által választott és engedélyezett csatornán.
Az adatkezelés időtartama:    A vásárló adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. A számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük. Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük a kapcsolattartásra megadott adatot.

Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes

A nyereményjáték nyertesének neve és a nyereményátvételről készült fotó – annak érintett általi engedélyezése esetén – a Karnak Kft. saját facebook oldalán kerül közzétételre.VI.    Adatfeldolgozók adatai

Tárhely-szolgáltató: Bohemiasoft s.r.o. Rudolfovska 85 Ceske Budejovice, CZ, EU www.eshop-gyorsan.hu  e-mail: info@eshop-gyorsan.hu

Domain regisztrátor:  Mediacenter Hungary Kft. 6000, Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6

Levelezést biztosító szolgáltató: Mediacenter Hungary Kft.

Könyvelés: Arkánum 2000 Bt. 6721 Szeged, Bocskai utca 4. Fsz. 3.                                           
e-mail: iroda@profibilance.hu


Minden külső szolgáltató a jelen és saját adatvédelmi szabályzatának, valamint a mindenkor hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével jár el.

Adatkezelő fenntartja a külső szolgáltatókkal kötött szerző és(ek) felmondásának és új szolgáltatók bevonásának jogát.

VII.    Jogorvoslati lehetőségek

Bármikor kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztségviselővel a fentiekben említett kapcsolattartási módokon az alábbi jogai gyakorlása érdekében:
–    Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk, Info tv. 15. §),
–    Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk, Info tv. 17. §)
–     Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz ha, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk, Info tv. 17. § (2) bek.),
–    Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv. ),
–    Joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk),
–    Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk, Info tv. 21. §),
–    Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.).
–    Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk)
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve a Karnak Kft elérhetőségein.
a.)    tájékoztatás:
Az érintett kérelmére a Karnak Kft tájékoztatást ad a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről és az arra megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. 

b.)    helyesbítés:
Az érintett kérheti személyes adatai helyesbítését, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelőnél rendelkezésre áll.

c.)    adatok zárolása:
Az érintett kérelmére, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit a KARNAK Kft. zárolja a kérelmező személyes adatait. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

d.)    adat törlése:
A Karnak Kft. a személyes adatot törli, ha:
–    kezelése jogellenes, 
–    az érintett kéri, 
–    a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, 
–    az adatkezelés célja megszűnt, vagy 
–    az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, 
–    azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
e.)    Tiltakozás személyes adat kezelése ellen:
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
A Karnak Kft a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az adatkezelő a kérelemre nem válaszol, illetve az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől (vagy a határidő elmulasztásától) számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Szegedi Törvényszék elérhetősége: 6720 Szeged Széchenyi tér 4. +36 62 562 500 / Fax: +36 62 562 584). A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Szeged, 2018. április 21.

Kedves Vásárlóink!

December 21. és január 1. között zárva vagyunk!

Ebben az időszakban leadott rendeléseket január 2-től tudjuk teljesíteni! 

Kellemes ünnepeket és boldog új évet kíván a Karnak Esküvői Csipke csapata!

Ünnepi akció!

-20% kedvezmény

december 13. és 15. között,
10 000 Ft feletti vásárlás esetén!

Használd az UNNEP20 kuponkódot!

A kedvezmény a készletkisöprésben szereplő termékekre nem vonatkozik!